Hem     Föreningen     Sektioner     Medlemskap     Kontakt     Länkar

 Protokoll mm     Reseplanering och reseberättelse      Glimten   

 

  Bråvikens Segelsällskap

 

Vårmöte 2021

Alla handlingar 

 

Höstmöte 2020

Alla handlingar 

 

Vårmöte 2020

Vårmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

    E-postmeddelande 2020-03-23   

    Förprojekt VA Snedskär

Verksamhetsberättelse 2019

Resultatberäkning 2019

Utfall 2019

Balansräkning 2019

Revisionsberättelse för 2019

 

Höstmöte 2019

Höstmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll 

Avgifter

Budget

Funktionärer

 

Vårmöte 2019

Protokoll

  Stadgar gällande från och med Vårmötet

  Regler för Snedskär

  Tömning av Båttoaletter i ArkösundVerksamhetsplan

Verksamhetsberättelse 2018

Resultatberäkning 2018

Balansräkning 2018

Revisionsberättelse 2018

 

Höstmöte 2018

Höstmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsplan 2019

Investering på Snedskär

Avgifter 2019

Budget 2019

Funktionärer 2019

 

Vårmöte 2018

Vårmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsberättelse 2017

Resultatberäkning 2017

Balansräkning 2017

Revisionsberättelse för 2017

 

Höstmöte 2017

Höstmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsplan 2018

Avgifter 2018

Budget 2018

Funktionärer 2018

 

Vårmöte 2017

Vårmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsberättelse 2016

Resultatrapport 2016

Balansrapport 2016

Revisionsberättelse för 2016

 

Höstmöte 2016

Höstmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsplan 2017

Avgifter 2017

Budget 2017

Funktionärer 2017

 

Vårmöte 2016

Vårmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsberättelse 2015

Resultatrapport 2015

Balansrapport 2015

Revisionsberättelse för 2015

Utfall 2015

 

Höstmöte 2015

Höstmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Bilaga till Höstmötesprotokoll 2015

Verksamhetsplan 2016

Avgifter 2016

Fastställd budget 2016

Funktionärer 2016

 

Vårmöte 2015

Vårmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsberättelse 2014

Resultatrapport 2014

Balansrapport 2014

Revisionsberättelse för 2014

 

Höstmöte 2014

Höstmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsplan 2015

Avgifter 2015

Fastställd budget 2015

Funktionärer 2015

 

Vårmöte 2014

Vårmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsberättelse 2013

Resultatrapport 2013

Balansrapport 2013

Revisionsberättelse för 2013

 

Höstmöte 2013

Höstmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsplan 2014

Avgifter 2014

Fastställd budget 2014

Funktionärer 2014

 

Vårmöte 2013

Vårmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Verksamhetsberättelse 2012

Protokoll

Resultat och balansräkning för 2012

Revisionsberättelse för 2012

 

Höstmöte 2012

Höstmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsplan 2013

Avgifter 2013

Fastställd budget 2013

Funktionärer 2013

 

Vårmöte 2012

Vårmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Resultat och balansräkning för 2011

Revisionsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse 2011

 

Höstmöte 2011

Höstmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Verksamhetsplan 2012

Avgifter 2012

Fastställd budget 2012

Funktionärer 2012

 

 
Vårmöte 2011

Vårmötesprotokoll med tillhörande bilagor

Protokoll

Resultat och balansräkning 2010

Revisionsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse 2010

D-bryggans framtid förslag

 

 

Höstmöte 2010

Höstmötesprotokollet med tillhörande bilagor

-Protokoll

Budget 2011

Avgifter 2011

Verksamhetsplan 2011

Valda funktionärer 2011


Vårmöte 2010

Vårmötesprotokollet med tillhörande bilagor

- Protokoll


Höstmöte 2009

Höstmötesprotokollet med tillhörande bilagor

- Protokoll

- Budget 2010

- Avgifter 2010

- Stadgar

- Verksamhetsplan 2010

- Valda funktionärer 2010

 

 
     
 

BSS framtid i Lindö?

2010-08-16 Förslag till beslut om Program tillhörande detaljplan för Lindö småbåtshamn

Planprogram för Lindö småbåtshamn

2010-04-13 Lindöklubbarnas gemensamma förslag till Vattensportområde i Lindö

2010-03-16: Norrköpings kommuns plan och program för småbåtshamnen i Lindö

 


 
 

Olycksfallsförsäkring

Från och med den 1 januari 2009 omfattas samtliga medlemmar i BSS, som är registrerade hos SBU av försäkringen i samband med av klubben utlyst aktivitet. Försäkringen gäller även för 1 medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning. Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt under förutsättning att icke medlem är registrerad i vaktloggen. Försäkringen gäller även för ungdomar som inte är medlemmar och deltar i någon klubbaktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Samtliga av SBU godkända säkerhetsbesiktningsmän omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller även när besiktning genomförs utanför det egna båtklubbsområdet och omfattar då även resor till och från besiktningsområdet. Försäkringen gäller utan självrisk. Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp.


 
 

 

Transportstyrelsen föreslår förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar

Transportstyrelsen har idag lämnat över sin rapport om förutsättningar för ett förbud mot utsläpp av toalettavfall som myndigheten gjort på uppdrag av regeringen. I rapporten föreslår Transportstyrelsen att det införs ett generellt förbud för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall såväl längs svenska kusten som i insjöar. Samtliga fritidsbåtar som har en fast toalett installerad måste ha en tank med möjlighet till sugtömning i land enligt förslaget. Dessutom föreslås att kravet på fritidsbåthamnarna förtydligas så, att samtliga hamnar ska ha mottagningsanordningar som kan ta emot det toalettavfall som fritidsbåtarna som anlöper hamnen behöver lämna där.

Transportstyrelsen fick i mars 2009 i uppdrag från Näringsdepartementet att, i samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, utreda förutsättningarna för ett införande av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar och hur det ska avgränsas. Uppdraget har utmynnat i en rapport, där Transportstyrelsen bland annat redovisar en samhällsekonomisk konsekvensbeskrivning av ett förbud, inventerar befintliga mottagningsanläggningar, tekniska lösningar för båtar och mottagningsanordningar samt konsekvenser av kostnader och möjligheter till finansiering.

Förslaget som Transportstyrelsen lämnar till regeringen kan sammanfattas i tre delar:

  • Ett generellt förbud som stadgar att fritidsbåtar med fast toalettinstallation inte får släppa ut toalettavfall. Detta gäller fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium och svenska fritidsbåtar inom andra vattenområden.
  • Ett konstruktionskrav att samtliga fritidsbåtar med fast toalettinstallation ska ha en tank med möjlighet till sugtömning till mottagningsanordning i land. Om denna möjlighet inte finns, måste toaletten tas bort från båten.
  • Ett förtydligande av kravet att samtliga fritidsbåtshamnar ska ha mottagningsanordningar som kan ta emot det toalettavfall som de fritidsbåtar som anlöper hamnen har behov av att lämna dit. Det kan omfatta landtoaletter, utslagsvaskar och sugtömningsanläggningar. Vilka möjligheter som ska finnas i en hamn beror alltså på hur behoven ser ut.

Transportstyrelsen ser såväl miljömässiga som rättsliga argument för förbudet. Dessutom framför myndigheten estetiska, hygieniska, sanitära, etiska och moraliska argument.

– Vi ser den miljömässiga nyttan som förbudet innebär som viktigast, säger Per Nordström, sjöfartsdirektör på Transportstyrelsen.

– Dessutom har vi i Sverige förbundit oss genom Helsingforskonventionen att genomföra ett sådant förbud, men ännu inte gjort det. Det föreslagna förbudet ger oss möjlighet att leva upp till det vi lovat.

Förbudet föreslås ske i två steg. Steg 1 omfattar de miljömässigt mer känsliga områdena i Sverige, steg 2 övriga områden. Steg 1 föreslås kunna träda i kraft två år efter att ett beslut om förbud fattats av regeringen, steg 2 ytterligare två år därefter.

Eftersom ansvaret för att anlägga anordningar för att ta emot toalettavfall från fritidsbåtar föreslås läggas på hamnarna, t ex kommuner och båtklubbar, anser Transportstyrelsen att det är bra att det så kallade Lova-bidraget finns så att hamnarna ska kunna söka bidrag för detta.