Kallelse

Härmed kallas du till ordinarie Höstmöte

Tidpunkt: 2020-11-26 kl. 19.00

Plats: Klubbhuset på Lindö

Förslag till dagordning


1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Mötets utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet

7. Rapporter från sektionerna (inkl. förslag till verksamhetsplan för 2021).

8. Förslag till avgifter för 2021

9. Förslag till budget 2021

10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för kommande verksamhetsår.

11. Val av styrelseledamöter och andra funktionärer för det kommande verksamhetsåret (åren).

12. Lindös framtid

13. V/A på Snedskär

14. Övriga frågor

15. Höstmötets avslutande


Beroende på Coronopandemin kommer det inte att bli någon servering

Styrelsen / gm Per-Olof Rudenäs<-- Gå tillbaka