Olycksfallsförsäkring

Från och med den 1 januari 2017 omfattas samtliga medlemmar i BSS, som är registrerade hos SBU av försäkringen när medlem vistas på klubbens verksamhetsområden inklusive klubbens hemmavatten och klubbholmar.

Försäkringen gäller även för medlem på annan plats vid av klubben utlyst aktivitet. Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning.

Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt under förutsättning att icke medlem är registrerad i vaktloggen.

Försäkringen gäller även för ungdomar som inte är medlemmar och deltar i någon klubbaktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress.

Samtliga av SBU godkända säkerhetsbesiktningsmän omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller även när besiktning genomförs utanför det egna båtklubbsområdet och omfattar då även resor till och från besiktningsområdet.

Försäkringen gäller utan självrisk. Högsta ersättningsbelopp är tio prisbasbelopp.