Verksamheten

BSS är en ideell förening som genom våra medlemmars arbete kan erbjuda en aktiv förening med stor juniorverksamhet, sommarhamn, vinterförvaring, stort klubbhus (som kan hyras som festlokal för sammankomster och fester) och mycket mer.

Bråvikens Segelsällskap (BSS) är medlem i Svenska Seglarförbundet och är därigenom också ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Vi är också med i Östergötlands Båtförbund (ÖBF) som ingår i Svenska Båtunionen (SBU)

BSS’s syfte och ändamål är enligt våra stadgar reglementen (se styrdokument):

  • Verka för att skapa trivsel och gemenskap för medlemmarna.
  • Medverka till att främja båtsporten med hänsyn till människa, miljö och samhälle.
  • Verka för vidgad kunskap om fritidsbåtars handhavande, vård, utrustning, sjösäkerhet och navigering.
  • Underlätta medlems möjlighet att sjösätta, erhålla bryggplats/bojplats, torrsätta, vinterförvara och att underhålla och bygga egna båtar.
  • Svara för anläggning och drift av BSS egna och förhyrda hamnar.
  • Verka för gott sjömanskap.
  • Bedriva en bred ungdomsverksamhet.
  • Bevaka båtsportens intressen.
  • Verka i enlighet med idrottens mål och inriktning enligt RF.

Aktuell information om våra fem sektioner hittas under rubriken Sektioner i menyn.

Organisation

Föreningens organisation består av en huvudstyrelse och fem underliggande sektioner. Huvudstyrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, samt en representant från respektive sektion i form av sektionsordföranden.

Varje sektion har egna underorganisationer, som är anpassade efter de behov som finns inom respektive sektion.

Huvudstyrelsens medlemmar och kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan.

Historik

Redan i slutet av 1800-talet fanns en organiserad verksamhet för båtsporten i Norrköping. Bråvikens segelsällskap (BSS) bildades dock först 1902 med namnet Nykterhetsvännernas Segelsällskap (NVSS) i protest mot det då rådande spritmissbruket bland seglarna. Grundarna var arbetare och förmän inom textilindustrin med sympatier i nykterhetsrörelsen.

NVSS fick tidigt kunniga och engagerade funktionärer och medlemmar vilket ledde till att man redan efter några år kunden bygga upp en egen hemmahamn på Hanholmen i Norrköping (länk t karta).

Hanholmen blev för en lång tid framöver den samlande punkten för sällskapets aktiviteter med egen slip och båtbyggeri. På Hanholmen utvecklades ett rikt klubbliv med bl.a egen dansbana och ett eget stugområde med enkla små hus där men kunde övernatta. Med gemensamma krafter byggs också ett antal klubbhus, det senaste i början på 1950-talet vilket också blev grunden för det nuvarande vinterbonade klubbhuset.

NVSS blir BSS

Kravet på medlemskap i en organiserad nykterhetsloge försvann på 1910-talet. Kravet på nykterhet togs bort helt i början på 1950-talet och ersattes av ett krav på allmänt nyktert och städat uppförande. År 1964 bytte sällskapet så namn från Nykterhetsvännernas Segelsällskap (NVSS) till Bråvikens Segelsällskap (BSS).

Båtutställningar

Under 1970-talet ökade intresset för båtsport och segling i Sverige. Det var relativt lätt att få tillverkare och försäljare att ställa ut, och BSS arrangerade under 25 års tid Båtutställningar i Norrköping. När båtförsäljningen gick neråt i slutet av 1980-talet och hela 1990-talet försökte man anpassa båtutställningarna efter utvecklingen och satsade på att visa upp ”det mindre båtlivet”, inklusive kanoter och kajaker för skärgårds- och havsfärder. Dock lades verksamheten ner med den sista utställningen 1998.

Flytt till Lindö

Samtida med segelbåtsboomen utlokaliserades fem statliga verk till Norrköping i mitten av 1970-talet. I och med detta blev BSS den största båtsportföreningen i Norrköping med över ettusen medlemmar.

Efter nästan 70 år på Hanholmen blev klubben 1971 tvungna att flytta till ett nytt område, Lindö, som fortfarande är klubbens hemmabas.

Flytten av klubbhuset från Hanholmen till Lindö med upprustning till vinterbonat utförande blev starten till en året-runt verksamhet med bl.a klubbaftnar, utbildningar, föreläsningar.

På det nya klubbområdet byggdes även upp en ny båtbyggnadslokal, där medlemmar kunde arbeta med sina båtar. Man plastade även Optimistjollar. Detta blev en fortsättning på den tradition att bygga jollar som under ledning av den kände båtbyggaren Alvar Larsson, medlem i Sällskapet, gjordes på Hanholmen under 1960-talet, då man byggde OK-jollar i trä.

100 års jubileum

Bråvikens Segelsällskap firade sitt hundraårsjubileum år 2002. En välbesökt jubileumsfest genomfördes under hösten. Mycket av vår historia och det arbete som lagts ner inom Sällskapet under de gångna åren är dokumenterat i den minnesskrift som togs fram inför jubileet.

[Länk till dokument?]

Nutid och framtid

Vi fortsätter vår verksamhet likt tidigare med att underlätta för medlemmarna att ha och bruka en segel- eller motorbåt samt att stödja junior- och ungdomsverksamhet.

Lindöhamnen är sedan länge inte den självklara, gemensamma samlingsplats som den tidigare utgjorde för föreningen.

Alltfler av våra medlemmar har nu för tiden sina båtar förtöjda på vår uthamn Snedskär eller på andra ställen i skärgården under seglingssäsongen. För många av våra medlemmar är Herstaberg det varv som används för vinterförvaring av båtarna, men en del av våra medlemmar föredrar dock att använda de varv som finns i skärgården i nära anslutning till sin förtöjningsplats under seglingssäsongen.

Vad framtiden kommer att innebära för förändringar hos oss har vi inte något svar på men vi kommer hela tiden att följa de förändringar som sker i omvärlden och anpassa vår verksamhet så att vi förblir ett attraktivt segelsällskap.